İş Güvenliği Uzmanı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ' nda tanımlandığı şekliyle ''Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.''

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işveren;  Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
Bereket OSGB, olarak tecrübeli uzman kadromuz ile kanunun gereklilikleri olan,

• Risk Değerlendirmesi yapılması
• Eğitim Planı hazırlanması
• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermesi
• Acil Durum Planı hazırlanması
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurması ve yönetilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması
• Yıllık Çalışma Planı hazırlanması
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapması
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunması
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanması
• İç Yönetmelik hazırlanması
• İş İzni Prosedürü hazırlanması
• Çalışma talimatları hazırlanması
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlenmesi
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlenmesi
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlenmesi
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlenmesi
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlenmesi
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapılması
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip edilmesi

Hizmetleri vermekteyiz.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.