Kişilerin herhangi bir iş başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için zorunlu olarak işe giriş veya periyodik muayeneleri aşamalarından mutlaka geçmesi gerekmektedir. Özellikle de tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilecek kapasitede olup olmadıklarını hesaplama konusunda bir hayli etkili bir aşama olarak gösterilen bu muayene, yaş sınırı gözetmeksizin her çalışan adayının mutlaka geçmesi gereken bir kontroldür. Kişiler işe uygunluklarını gösteren sağlık raporunu belirli periyotlarla yenilemek zorundadır. Gerek işverenin yasal sorumlulukları, gerek ise çalışanların kendi can güvenliği ile genel beden sağlığı açısından oldukça gerekli olan işe giriş veya periyodik muayeneleri çalışılacak olan mevcut işyerinde ki risk analizi sonucunda belirlenen olası riskleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi şarttır.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesi’nde muayene zorunluluğu ve bazı şartları belirlenmiştir:

 MADDE 15 – (1) İşveren;

  1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

 1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen (Az tehlikeli sınıfta 3 yılda bir, Tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, Çok Tehlikeli sınıfta her yıl) düzenli aralıklarla.

 (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

 (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

 (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

 (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.